Česká školní inspekce představila model kvalitní školy

V úterý 9. června 2015 představila Česká školní inspekce odborné veřejnosti dokončený model kvalitní školy a také modifikovaná kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž budou školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku hodnoceny od školního roku 2015/2016. Diskusní setkání završilo roční národní debatu o kvalitní škole vyhlášenou ministrem školství, mládeže a tělovýchovy s cílem průběžně diskutovat návrh modelu kvalitní školy i inovovaných kritérií se všemi stěžejními skupinami aktérů počátečního vzdělávání v České republice a vytvořit potřebný konsensus pro všeobecnou přijatelnost a stabilitu tohoto modelu i z něj vycházejících hodnoticích kritérií.

Prezentace se zúčastnilo více než 60 hostů z řad zástupců škol a školských zařízení, odborných školských asociací, školských odborů, akademického sektoru, krajských úřadů, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Národního institutu pro další vzdělávání, Národního ústavu pro vzdělávání, neziskových organizací, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Hasičského záchranného sboru a samozřejmě také pracovníků České školní inspekce.

Model kvalitní školy a z něj vycházející kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání představili ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a vedoucí oddělení metodik a analýz České školní inspekce Petr Suchomel. Následovalo vystoupení Martina Chvála z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který podrobněji přiblížil úlohu kritérií a škál v modelu kvalitní školy. Navazující kroky a úkoly, které Českou školní inspekci v následujících měsících a letech čekají, okomentoval náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, který tak účastníky seznámil s obsahem připravovaného individuálního projektu systémového nazvaného Komplexní systém hodnocení, s jehož pomocí dokončí Česká školní inspekce vývoj metod, postupů a nástrojů pro komplexní hodnocení vzdělávání v jednotlivých školách i vzdělávací soustavy jako celku a který bude v mnohém navazovat také na vytvořený model kvalitní školy a zajistí jeho doplnění pro maximální využitelnost ze strany České školní inspekce, škol i zřizovatelů.

Aktuální podoba návrhu kritérií pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání stanovuje 6 základních oblastí (Koncepce a rámec školy, Pedagogické vedení školy, Kvalita pedagogického sboru, Výuka, Vzdělávací výsledky žáků, Podpora školy žákům – rovné příležitosti), přičemž každé z nich je přisouzeno 3 – 5 konkrétních kritérií. Oblasti i kritéria jsou opatřena podrobnými vysvětlujícími popisy jednotlivých úrovní tak, aby porozumění danému kritériu či dané oblasti bylo jednotné. Na vytvořená hodnoticí kritéria bude navazovat tvorba metodik a nástrojů pro hodnocení škol a školských zařízení jak ze strany České školní inspekce, tak pro využití těchto kritérií v rámci autoevaluace jednotlivých škol. V dalším období budou pro vybraná kritéria v rámci metodické podpory vytvořeny také příklady inspirativní praxe a dílčí metodická doporučení, která by školám a školským zařízením měla umožnit v případě potřeby nastoupit cestu ke zlepšení stavu.

Představená kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání i model kvalitní školy jako takový budou v následujících dnech dokončeny a předloženy do vnitřního připomínkového řízení v rámci rezortu školství. Poté budou předloženy k posouzení a schválení ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy tak, aby bylo možné při hodnocení škol a školských zařízení postupovat podle těchto kritérií již od školního roku 2015/2016.

Program semináře, dílčí podklad i prezentace vystupujících naleznete níže.

Pozvánka s programem

Kvalitní škola - kritéria a indikátory hodnocení

Prezentace: Mgr. Tomáš Zatloukal, PhDr. Ondřej Andrys, MAE, Mgr. Petr Suchomel, Dr.

Prezentace: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.