Dobrovolné zjišťování výsledků žáků bude realizováno od 18. 10. do 15. 11. 2021

Období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání je velmi důležitou dobou k tomu, aby mohli učitelé v kontextu řešení dopadů pandemie nemoci covid-19 ve školách postupně identifikovat vzdělávací rozdílynedostatky ve znalostechdovednostech jednotlivých žáků a následně na tato zjištění adekvátně reagovat.

Identifikaci je samozřejmě možné realizovat různými způsoby. Jedním z možných diagnostických nástrojů jsou pak různě zaměřené testové úlohy umístněné v inspekčním systému elektronického testování InspIS SET, díky kterým může škola získat dílčí porovnání v jednotlivých vzdělávacích oborech či oblastech a v jednotlivých ročnících, zcela podle výběru a uvážení ředitele školy nebo i autonomně prostřednictvím využití testů ze strany jednotlivých učitelů. Využití systému InspIS SET v modulu školního testování je zcela zdarma a získané výsledky má k dispozici pouze daná škola pro svou další pedagogickou práci.

Nad rámec autonomního využití inspekčního testovacího systému InspIS SET i databanky úloh, což lze učinit kdykoli ze strany každé školy podle jejího vlastního uvážení, připravila Česká školní inspekce pro základní školy a víceletá gymnázia také možnost dobrovolné účasti na procesu ověřování výsledků žáků na úrovni 5., 7. a 9. ročníků základních škol, s obsahovým zaměřením na český jazyk, matematikuanglický jazyk. Konkrétní výběr ročníků i vzdělávacích oborů zůstává na řediteli školy, bude možné realizovat testování ve všech uvedených ročnících a vzdělávacích oborech, nebo si zvolit jen některý z ročníků či vzdělávacích oborů.

Cílem zjišťování je poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelůmředitelům škol objektivizovanourelevantní informacivýsledcích vzdělávání v kontextu dopadů mimořádných opatření (dlouhodobá absence prezenční výuky). Získané informace mohou být nejen zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale také významným evaluačním nástrojem pro školy (vlastní hodnocení efektivity vzdělávání). Výsledky testování budou k dispozici pouze konkrétní škole, nikdo jiný k nim přístup mít nebude. Cílem není využití výsledků testování pro externí hodnocení škol, ale výhradně pro podporu vzdělávání v nich. Proto vedle standardních výsledkových sestav v prostředí systému InspIS SET budou mít školy k dispozici ještě rozšiřující reporty v systému InspIS DATA, které poskytnou porovnání výsledků školy se skupinami dalších škol obdobných charakteristik. Současně Česká školní inspekce poskytne školám podrobnější metodický komentář k obsahu testů s doporučeními, jak se zjištěními týkajícími se úrovně znalostí a dovedností žáků ve vybraných vzdělávacích oborech pracovat dále ve výuce.

Tuto nabídku od České školní inspekce již na začátku prosince 2020 obdržely elektronicky všechny základní školyvšechna víceletá gymnázia, zájem o účast vyjádřilo více než tisíc z nich. Dobrovolné ověřování výsledků žáků mělo být realizováno již v průběhu 2. pololetí školního roku 2020/2021, s ohledem na konečnou délku trvání distančního vzdělávání však bude toto dobrovolné indikativní testování realizovánonyní.

Testovací okno je stanoveno na období od pondělí 18. října 2021 do pondělí 15. listopadu 2021 a v jeho rámci si konkrétní termíny pro realizaci testování určí jednotlivé školy samostatně.

Dobrovolného zjišťování výsledků žáků se zúčastní zhruba tisíc základních škol a víceletých gymnázií. Veškeré informace jsou zapojeným školám zasílány adresně, v případě jakýchkoli dotazů nebo řešení témat souvisejících s přípravou či samotnou realizací testování mohou školy využít informační systém InspIS HELPDESK .