Národní zpráva PISA 2022 Tvůrčí myšlení

Národní zpráva přináší přehled nejdůležitějších zjištění z šetření tvůrčího myšlení patnáctiletých žáků, které bylo součástí mezinárodního šetření PISA 2022. Tato inovativní oblast byla na mezinárodní úrovni sledována vůbec poprvé a výsledky prezentované v této zprávě doplňují zjištění z tradičních oblastí matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti, které Česká školní inspekce zveřejnila v roce 2023. V šetření PISA je na tvůrčí myšlení nahlíženo jako na jednu z klíčových kompetencí pro 21. století, kterou je potřeba u mladých lidí rozvíjet z několika důvodů: pomáhá lépe se adaptovat na změny v rychle se měnící společnosti, umožňuje žákům objevovat a naplňovat jejich potenciál, podporuje učení i řešení problémů v každodenním životě. Speciálně vyvinutý test obsahoval testové úlohy s otevřeným formátem, které vyžadovaly od žáků vytvoření vlastní odpovědi a poskytovaly dostatečný prostor pro vyjádření jejich kreativity. Odpovědi žáků nebyly posuzovány pouze jako dobré nebo špatné, ale hodnotila se schopnost žáků uvažovat netradičně a navrhovat originální řešení. Součástí národní zprávy jsou také vybraná zjištění z dotazníkového šetření, například se zaměřením na postoje žáků ke kreativitě či na podmínky pro rozvíjení kreativity žáků ve škole. 

Ve formátu elektronické publikace:

Ke stažení ve formátu pdf.

Mezinárodní zpráva je dostupná na webových stránkách PISA: Programme for International Student Assessment | OECD