Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje Koncepční záměry inspekční činnosti na období let 2021 až 2030. Koncepční záměry představují dokument strategického (koncepčního) charakteru, který vymezuje vizi, cíle a opatření České školní inspekce v oblastech souvisejících s výkonem agend inspekční činnosti, a to ve střednědobém časovém horizontu.


Koncepční záměry 2021–2030

Formulace Koncepčních záměrů inspekční činnosti 2021–2030 vychází z identifikace východisek jejich zpracování (kapitola 2), a to na základě obsahové analýzy cílů a opatření Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023, které představují strategické dokumenty logicky související s koncepčními záměry České školní inspekce, a také na základě hodnocení naplňování vize a cílů Koncepčních záměrů inspekční činnosti pro období 2014–2020. Identifikovaná východiska zpracování následně utvářejí základní rámec pro strategickou část Koncepčních záměrů inspekční činnosti 2021–2030 (kapitola 3).
 
Relevance obsahu strategické části byla ověřována prostřednictvím matice vazeb mezi východisky zpracování a rozvojovými potřebami a příležitostmi inspekční činnosti na straně jedné a opatřeními strategické části koncepčních záměrů na straně druhé. Koncepční záměry inspekční činnosti 2021–2030 byly nakonec doplněny o základní představení systému implementace, respektive systému hodnocení záměrů (kapitola 4).
 
Dokument byl před svým dokončením poskytnut k vyjádření všem věcně příslušným útvarům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a po zapracování připomínek byl se souhlasným stanoviskem projednán s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde


Starší koncepční záměry inspekční činnosti, tedy dokumenty zpracované pro období let 2014–2020 a 2009–2013, jsou rovněž k dispozici.
 

Koncepční záměry 2014–2020

Ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde.
 

Koncepční záměry 2009–2013

Ve formátu elektonické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde.