TIMSS: Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy

Česká školní inspekce se dlouhodobě snaží podporovat práci učitelů nabídkou inspirace vycházející z me­zinárodních šetření výsledků vzdělávání. Mezinárodních šetření se žáci z České re­publiky účastní pravidelně, což umožňuje získávat důležité informace o dovednostech žáků a o jejich vývoji v mezinárodním srovnání.

Vedle samotných informací o výsledcích v mezinárodním kontextu Česká školní inspekce připravuje a zve­řejňuje také publikaceuvolněnými testovými úlohami, které byly v daném šetření po­užity. Tyto úlohy totiž mají výrazný didaktický potenciál a mohou být zajímavou didaktickou inspirací zejména pro učitele, kteří s nimi mohou pracovat přímo ve výuce. Ke spolupráci na tvorbě publikací Česká školní inspekce přizývá také úspěšné učitele, kteří ve svých příspěvcích sdílejí zajímavé zkušenostirozvojem vybraných dovedností žáků zároveň poukazují na konkrétní možnosti využití úloh včetně diferenciace či indivi­dualizace výuky.
 
Obsah publikace vychází z úloh uvolněných z mezinárodního šetření TIMSS zaměřeného na matematiku a přírodovědu a nabízí konkrétní inspiraci pro rozvoj vybraných témat, jako jsou rovnice, prá­ce s daty či badatelská výuka. Zároveň je obsah publikace dobře využitelný při mezipředmětovém propojování rozvoje dovedností. Publikace je určena především učitelům na prvním stupni základní školy, kteří mohou úlohy využít přímo ve výuce nebo jako hodnotící nástroj. Neobsahuje přesná metodická doporučení pro práci s uvolněnými úlohami, ale jejich konkrétní využití ponechává na učiteli. Dále je vhodná pro pedagogy vysokých škol zaměřujících se na přípravu učitelů, kteří mohou úlohy využít při výuce didaktiky matematiky a přírodovědných předmětů.

Ve formátu elektronické publikace: 

Ke stažení ve formátu pdf

 


Pro práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření přímo ve výuce s cílem rozvíjet vybrané dovednosti žáků nabízí Česká školní inspekce zdarma také specifické vzdělávací programy pro učitele, které jsou připraveny jak pro prezenční realizaci přímo ve škole, tak ve variantě plně distanční (on-line).