O šetření PIRLS

 

Zaměření šetření PIRLS 

Mezinárodní šetření PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je zaměřeno na testování čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku základních škol a sleduje také význam rodinného, školního a širšího prostředí pro rozvoj čtenářských dovedností žáků.

Cyklus tohoto šetření je pětiletý. Šetření je na mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA). Za přípravu, realizaci vyhodnocování mezinárodních šetření výsledků žáků, včetně šetření PIRLS, odpovídá v České republice Česká školní inspekce.
 
Čtenářská gramotnost je v šetření PIRLS chápána jako tvořivý a interaktivní proces, při kterém se klade důraz na funkční povahu čtení. Čtenáři by v tomto pojetí měli ovládat čtenářské strategie, při kterých uplatňují své znalosti a zkušenosti, přemýšlejí o tom, co si přečetli, vytvářejí si vlastní představy a identifikují podstatné informace a myšlenky.
 

Kdo se účastní testování

Šetření PIRLS se zaměřuje na věkovou kategorii devítiletých žáků – ve většině zemí se jedná o žáky 4. ročníku povinné školní docházky. Nedílnou součástí šetření jsou doprovodné dotazníky pro žáky, jejich rodiče či opatrovníky, učitele a ředitele škol, které se používají proto, aby bylo možné dosažené testové výsledky žáků lépe vysvětlit a interpretovat. Jejich prostřednictvím se získávají informace o kurikulu pro výuku čtení, o domácím a školním prostředí, o čtenářském chování žáků, názorech a dalších faktorech, které mohou mít vliv na výslednou úroveň čtenářské gramotnosti. Pro každou zapojenou školu je následně připravena tzv. školní zpráva.
 

Test PIRLS

Snahou šetření PIRLS, které nemá bezprostřední vazbu na vzdělávací obsah v jednotlivých zapojených státech, je pravidelně mapovat, jak si žáci 4. ročníku základních škol dovedou poradit s vyhledáním informací, porozuměním, interpretací a posuzováním v různých typech textů a sledovat vývoj v této oblasti.

Cyklus PIRLS 2021 je významný tím, že v něm dochází k postupnému přechodu od písemného testování k elektronickému. Cílem je využít při testování moderní informační technologie, rozšířit spektrum testových úloh a celý proces maximálně zefektivnit. Šetření PIRLS 2021 tak bude realizováno jak v elektronické, tak i v písemné formě, aby bylo možné sledovat, zda má uvedená změna vliv na výsledky žáků.

V souvislosti s vývojem v oblasti digitálních technologií rozšiřuje PIRLS 2021 hodnocení čtenářské gramotnosti o zcela novou složku, kterou je test čtenářských dovednostíprostředí internetu ePIRLS. Vedle klasických úloh PIRLS tak budou zařazeny nové typy úloh napodobující texty z internetu, které jsou v současné době jedním z nejdůležitějších zdrojů informací. Navozují žákům autentické situace, při kterých vyhledávají informace z vlastního zájmu nebo pro účely studia či přípravu školní práce, především z přírodovědných a společenskovědních předmětů. Z každého cyklu jsou veřejně k dispozici znění dotazníků datové soubory pro analytické využití.
 

Pilotní a hlavní šetření

Každému hlavnímu sběru dat předchází tzv. pilotní sběr dat, jehož hlavním úkolem je ověřit validitu a spolehlivost nově vyvinutých testových nástrojů a také výzkumných postupů spojených se sběrem a vyhodnocováním dat. Pilotní šetření se koná vždy rok před hlavním šetřením na menším vzorku škol.
 

Využití výsledků v ČR

Na zveřejněná zjištění šetření PIRLS navazuje Česká školní inspekce sekundárními analýzami orientovanými na stěžejní témata v oblasti vzdělávání ve čtenářských dovednostech. Ve spojitosti s národními zjištěními je snahou formulovat doporučení zaměřená na zvýšení kvality vzdělávání a podpořit vznik inspirativních materiálů pro učitele.
 

Realizace šetření PIRLS 2021

V rámci zapojení ČR do pátého cyklu šetření PIRLS proběhl na jaře roku 2021 hlavní sběr dat, do kterého bylo zapojeno 280 škol ze všech krajů České republiky. Na mezinárodní úrovni je do PIRLS 2021 zapojeno přes 50 států. Zveřejnění zjištění z PIRLS 2021 je plánováno na prosinec 2022.