O šetření TALIS


 

Zaměření šetření TALIS 

Mezinárodní šetření vyučování a učení TALIS (Teaching and Learning International Survey) je dalším významným projektem OECD v oblasti vzdělávání a specifickým šetřením orientovaným na učitele a ředitele škol. Cyklus tohoto šetření byl pětiletý (2008, 2013, 2018) a posunul se na šestiletý (2024). V České republice odpovídá za přípravu, realizaci vyhodnocování tohoto šetření Česká školní inspekce.

Šetření TALIS je prvním mezinárodním šetřením, ve kterém je sledováno školní prostředí, kde probíhá vyučování, a podmínky, ve kterých učitelé a ředitelé pracují.

Představuje důležitou zpětnou vazbu, která má sloužit jako podklad ke zlepšení podmínek pro učitele, zvýšení jejich spokojenosti při vykonávání své profese, a tím zefektivnění celé vzdělávací politiky. Šetření také umožňuje doplnit důležité informace potřebné k porovnávání vzdělávacích systémů jednotlivých zemí a identifikovat příklady dobré praxe. 
 

Kdo se účastní

Základní modul šetření TALIS je zaměřen na úroveň ISCED 2 (mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání podle UNESCO), která v České republice odpovídá druhému stupni základní školy a nižšímu stupni víceletého gymnázia. Do TALIS je v každé zemi zapojeno minimálně 150 škol.

TALIS ve většině zapojených států včetně České republiky probíhá formou elektronického dotazování. V TALIS jsou dva dotazníky – pro ředitele školy a pro učitele. Vyplňování dotazníků probíhá ve webové aplikaci mezinárodního konsorcia. Každý z vybraných ředitelů a učitelů obdrží s ohledem na anonymitu unikátní přístupové údaje.
 

Pilotní a hlavní šetření

Každému hlavnímu sběru dat předchází tzv. pilotní sběr dat, jehož hlavním úkolem je ověřit validitu a spolehlivost nově vyvinutých testových nástrojů a také výzkumných postupů spojených se sběrem a vyhodnocováním dat. Pilotní šetření se koná vždy rok před hlavním šetřením na menším vzorku škol.
 

Využití výsledků v ČR

Šetření TALIS mapuje v mezinárodním kontextu názory a postoje učitelů a ředitelů škol k tématům profesního rozvoje, výuky, pedagogického vedení apod.

Analýza dat umožňuje jednotlivým zemím zjistit, které další státy se potýkají s obdobnými problémy, a poučit se z různých přístupů ke vzdělávací politice. Ředitelé škol a učitelé poskytnou informace např. o tom, jakého se jim dostalo profesního vzdělání, o svých profesních postojích a postupech uplatňovaných při výuce, o tom, jak je práce učitelů sledována a hodnocena a jaké se jim dostává zpětné vazby a uznání. Otázky se dotýkají i dalších témat, jako je vedení školy, organizace práce a pracovní podmínky ve škole. Podrobnější popis sledovaných témat je možné najít v koncepčním rámci šetření TALIS. Z každého cyklu TALIS jsou veřejně k dispozici znění dotazníků datové soubory pro analytické využití.

Snahou TALIS je průběžně sledovat a vyhodnocovat podmínky, které učitelé a ředitelé škol pro svou práci mají, a využívat získané informace jako podklad pro jejich zlepšování vedoucí ke zvýšení spokojenosti učitelů a ředitelů škol při výkonu jejich profese, a tím i ke zvýšení efektivity celého vzdělávacího systému.
 

Realizace šetření TALIS 2024

V současné době je realizován čtvrtý cyklus TALIS, do kterého je zapojeno téměř 50 států a ekonomik. Pilotní sběr dat cyklu TALIS 2024 v ČR proběhl v období března 2023. Hlavní sběr dat v ČR proběhl v období března dubna 2024. Zveřejnění zjištění z TALIS 2024 je plánováno na říjen 2025.
 

Národní zprávy, sekundární analýzy, uvolněné úlohy

Koncepční rámce (metodika šetření)

Datové soubory a dotazníky 

Archiv