Česká školní inspekce v systému Evropských škol

Evropské školy (EŠ) jsou oficiální nadnárodní vzdělávací instituce s více než šedesátiletou tradicí vzniklé na základě mezivládních dohod zemí Evropské unie. Jejich posláním je poskytovat předškolní, základní střední všeobecné vzdělání ukončené tzv. Evropskou maturitou (European Baccalaureate) uznávané ve všech členských státech Evropské unie i v dalších zemích. Základními cíli je podporovat mateřský jazyk vlastní kulturní identitu žáků ve spojení s multikulturní výchovou a vzděláváním v cizích jazycích. Výuka probíhá podle společného mezinárodního kurikula. V současnosti existuje v sedmi státech Evropské unie 13 Evropských škol s více než 27 000 žáků ze všech zemí EU včetně České republiky. Od roku 2005 se na doporučení Evropského Parlamentu systém Evropských škol dále rozšiřuje a otvírá i pro jednotlivé státy zakládáním tzv. akreditovaných škol. Ty poskytují vzdělání v souladu s cíli a principy Evropských škol a podle jejich kurikula, ale v rámci vzdělávacích systémů jednotlivých členských států. Dosud bylo založeno 16 těchto akreditovaných škol ve 13 zemích. Otevření několika dalších škol je v jednání.

Obsah a kvalitu poskytovaného vzdělávání garantují inspektoři, kteří jsou jmenováni Nejvyšší radou Evropských škol na základě předchozí nominace ministerstvem školství příslušného členského státu. Každý členský stát je reprezentován jedním členem Rady inspektorů pro předškolní a primární cyklus a jedním členem Rady inspektorů pro sekundární cyklus Evropských škol, jejichž činnost se řídí předpisy Evropských škol.

Česká školní inspekce se již od přistoupení České republiky k Úmluvě o Statutu Evropských škol v roce 2004 ve spolupráci s MŠMT ČR podílí na zajišťování kvality vzdělávání v EŠ. Prioritními úkoly dvou nominovaných národních inspektorek je dohlížet na vzdělávání žáků ve všech vzdělávacích cyklech, podílet se na výběru a hodnocení učitelů i členů školského managementu, poskytovat jim metodické vedení a rovněž poskytovat poradenské služby žákům i jejich rodičům. Národní inspektoři EŠ jsou dále tvůrci učebních osnov a koordinátoři kurikula, vyvíjejí hodnoticí nástroje, iniciují rozvoj systému, harmonizují a koordinují organizaci vzdělávání v různých jazykových sekcích. V současnosti se Česká školní inspekce významně podílí na rozvoji a probíhající reformě celého systému Evropských škol, a to především v oblastech předškolního vzdělávání, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogické diagnostiky a tvorby strategií a nástrojů pro formativní a sumativní hodnocení žáků. Tyto aktivity umožňují prosazování zájmů a potřeb České republiky v rámci systému EŠ a aplikaci metodických postupů České školní inspekce v mezinárodním měřítku.

Prostřednictvím svého angažmá v systému Evropských škol tak Česká školní inspekce spolupracuje se zástupci vzdělávacích a inspekčních systémů všech členských států Evropské unie. Tím je umožněna výměna informací, zkušeností a navazování kontaktů využitelných při tvorbě inspekčních postupů a metodik České školní inspekce a pro další mezinárodní spolupráci. (více na www.eursc.eu)


Motto Evropských škol:

„Vzděláváni bok po boku, nesužováni od dětství rozvratnými předsudky, obeznámeni se vším, co je významné a dobré v různých kulturách, ponesou v průběhu dospívání myšlenku vzájemné sounáležitosti. Při zachování lásky a hrdosti k vlastní zemi stanou se v myslích Evropany, vzdělanými a připravenými dovršit a upevnit dílo, které započali jejich předkové - vytvořit jednotnou a prosperující Evropu.“
Jean Monnet