IEA

Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement) byla oficiálně založena v roce 1967, za počátek jejího vzniku však bývá považováno setkání skupiny výzkumníků v roce 1958. IEA sdružuje národní výzkumné instituce, vládní výzkumné organizace, vědce analytiky působící v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Jejím cílem je provádět srovnávací šetření zaměřená na vzdělávací politiku a praxi v nejrůznějších zemích po celém světě a zlepšit úroveň vzdělávání v nejdůležitějších oblastech. V současné době se jejích aktivit účastní více než 60 zemí z celého světa.
 
Mezinárodnmí šetření, která IEA organizuje a do nichž se pravidelně zapojuje také Česká republika, se zaměřují na žáky čtvrtých a osmých ročníků povinné školní docházky a vycházejí z kurikul zapojených zemí.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)
Mezinárodní šetření matematického a přírodovědného vzdělávání, které zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníků základní školy v matematice a přírodovědných předmětech.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)
Mezinárodní šetření čtenářské gramotnosti, které zjišťuje úroveň čtenářských dovedností žáků čtvrtého ročníku základní školy;
  
ICILS (International Computer and Information Literacy Study) 
Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti, které zjišťuje dovednosti žáků 8. ročníků v oblasti počítačové a informační gramotnosti a jejich připravenost na život v informační společnosti;
  
Za přípravu, realizaci a vyhodnocování těchto mezinárodních šetření je v České republice odpovědná Česká školní inspekce.