OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) je mezivládní organizace 36 států světa, které jsou ekonomicky rozvinuté a uznávají principy demokracie a tržní ekonomiky. Zaměřuje se na podporu prosperity, zajištění rovnosti, hledání příležitostí a dosažení kvalitního života pro všechny. OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu, napomáhá k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačuje nezaměstnanost, stabilizuje a rozvíjí mezinárodní finanční trhy. Zároveň vytváří prostředí, ve kterém mohou jednotlivé vlády vzájemně porovnávat svoje zkušenosti s různými typy politických systémů, hledat odpovědi na běžné problémy, poznat dobře fungující praxi a koordinovat domácí a zahraniční politiku. Mandát organizace pokrývá řadu záležitostí vztahujících se k ekonomice, životnímu prostředí a sociální politice. OECD je také známá jako jedna z nejlepších statistických agentur, jelikož organizuje velmi zajímavé průzkumy s množstvím informací a širokým zaměřením.

Velmi důležitou aktivitou OECD je také realizace mezinárodních šetření PISA a TALIS, kterých se pravidelně účastní také Česká republika:

PISA (Programme for International Student Assessment)
Šetření PISA je zaměřeno na zjišťování úrovně přírodovědné, čtenářské matematické gramotnosti patnáctiletých žáků. V devítiletém cyklu se po třech letech opakuje testování ve třech uvedených funkčních gramotnostech, vždy s důrazem na jednu z nich. Je navrženo tak, aby v jednotlivých zemích poskytovalo tvůrcům školské politiky důležité informace nejen o fungování jejich školských systémů a vývojových trendech, ale také umožnilo mezinárodní srovnávání.
 
TALIS (The Teaching and Learning International Survey)
Mezinárodní šetření o vyučování a učení je rozsáhlý projekt zaměřený na učitele, vedení škol a prostředí pro učení ve školách. Provádí se každých pět let a formou dotazníkových šetření sleduje pracovní podmínky a prostředí vzdělávání ve školách.
 
Za přípravu, realizaci a vyhodnocování těchto mezinárodních šetření je v České republice odpovědná Česká školní inspekce.