Strategie rozvoje České školní inspekce jako služebního úřadu

Strategie rozvoje České školní inspekce na období 2021–2027 výhledem do roku 2030 je koncepčním dokumentem České školní inspekce v oblastech relevantních pro její fungování ve smyslu služebního úřadu. Tímto dokumentem  Česká školní inspekce naplňuje požadavky usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 a na něj navazujícího Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech. Strategie formuluje hierarchicky provázanou soustavu vize, cílů a opatření vztahujících se k dalšímu směřování České školní inspekce v oblastech jejího fungování ve smyslu služebního úřadu a nastavuje systém implementace, monitoringu a evaluace. Při zpracování strategie byl sledován metodologický přístup strategického plánování rozvoje organizací (strategická, implementační a hodnotící část), přičemž uchopeny byly rovněž výhody společného využití expertních a komunitních přístupů k tvorbě koncepčních dokumentů. Strategie rozvoje České školní inspekce jako služebního úřadu je formulována v tematických oblastech: (a) vnitřní předpisy a procesy; (b) lidské zdroje a komunikace; a (c) partnerství; zdroje a ICT. Doplněna jsou pak také horizontální témata týkající se řízení významných změn a rozhodování na základě relevantních dat a informací.

Ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde

Formulace vize, cílů a opatření navazuje jednak na aktuální teoreticko-metodický vývoj v řešených tematických oblastech fungování České školní inspekce jako služebního úřadu, a jednak na rozvojové potřeby a příležitosti identifikované v následující situační analýze – Vstupní zprávě o sebehodnocení ČŠI jako služebního úřadu.

Ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde