Informační systémy


 

InspIS DATA – systém pro elektronický sběr dat je hlavním informačním systémem České školní inspekce pro zjišťování vyhodnocování informací souvisejících se vzděláváním a s výkonem hodnoticích a kontrolních činností v rámci počátečního vzdělávání. Zároveň slouží také pro organizaci činností České školní inspekce. Do systému InspIS DATA jsou povinně registrovány všechny školy a všechna školská zařízení, které jeho prostřednictvím plní část svých zákonných povinností vůči České školní inspekci (např. realizaci inspekčních elektronických zjišťování, zasílání záznamů a školních úrazech apod.). Prezentační video o systému InspIS DATA k dispozici zde.

InspIS SET – systém pro elektronické testování je univerzální elektronická platforma České školní inspekce pro zjišťování ověřování výsledků žáků. Jejím prostřednictvím je možné provádět elektronické ověřování výsledků žáků v jakémkoli ročníku, v jakémkoli předmětu či jakékoli vzdělávací oblasti, metodou výběrových plošných šetření.  Systém je možné využít také pro testování na úrovni školy - v rámci školních evaluačních aktivit nebo pro domácí přípravu žáků. Součástí systému InspIS SET je veřejná databanka testových úloh, přístup do ní mají všechny školy a všechna školská zařízení a dle svého uvážení si z ní mohou samy vybrat příslušné úlohy a otázky pro realizaci vlastního elektronického testování dle rozhodnutí ředitele školy nebo pedagoga. Výsledky, které elektronickým testováním uživatelé a školy získají, jsou k dispozici pouze jim - v případě domácího testování rodičům a jejich dětem, u školního testování pak školám. Prezentační video o systému InspIS SET: modul pro školní testování k dispozici zde, modul pro domácí testování k dispozici zde

InspIS SETmobile je doplňující testovací aplikací určenou speciálně pro tablety a chytré mobilní telefony. Aplikaci je možné stáhnout zdarma po zadání názvu inspis v příslušných knihovnách aplikací App Store, Google play a Windows Store.

InspIS ŠVP – systém pro práci se školními vzdělávacími programy slouží k vytváření, editaci úpravám těchto stěžejních dokumentů školy. Systém uživatele při tvorbě školního vzdělávacího programu systematicky vede a zajišťuje formální podobu dokumentu. Zároveň pomocí předdefinovaných vazeb pomáhá zajistit jeho soulad s příslušným rámcovým vzdělávacím programem a jeho revizemi. Další výhodou systému je automatizovaná kontrola učebních plánů a vnitřních vazeb školních vzdělávacích programů s využitím interaktivních nápověd formou metodických poznámek a příkladů dobré praxe. Systém je dobře využitelný i při různých autoevaluačních činnostech. Prezentační video o systému InspIS ŠVP k dispozici zde

InspIS PORTÁL je multifunkční webový portál České školní inspekce, který školám a školským zařízením zapsaným ve školském rejstříku umožňuje veřejně publikovat komplexní informace o jejich činnosti. Veřejnost pak může prostřednictvím tohoto systému vyhledávat dostupné školy dle zadaných parametrů a kritérií. Kromě základních údajů o velikosti školy, počtu žáků, termínu zápisů, dopravní dostupnosti nebo bezbariérovosti, nabízí systém také informace o způsobu hodnocení dětí a žáků v konkrétní škole, o vybavení učeben, výroční zprávy nebo aktuální školní vzdělávací programy apod. Celkový obraz o škole doplňují přiložené inspekční zprávy České školní inspekce. Údaje do systému zadávají samy školy, a to na základě dobrovolnosti. Další užitečnou funkcionalitou systému InspIS PORTÁL je možnost vytvářet vlastní webové stránky školy. Intuitivní redakční systém poskytuje Česká školní inspekce školám a školským zařízením zcela zdarma. Prezentační video o systému InspIS PORTÁL k dispozici zde

InspIS E-LEARNING je vzdělávací portál otevřený nejen pracovníkům České školní inspekce, ale i vedoucím a pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům o vzdělávací programy České školní inspekce. V intuitivně ovladatelném systému mohou účastníci e-learningových i prezenčních vzdělávacích programů vedle získávání znalostí, odborných materiálů a podnětů pro svoji práci také své znalosti ověřovat, vzdělávací programy hodnotit a získávat elektronická osvědčení. InspIS E-LEARNING je integrován s ostatními systémy České školní inspekce, přístup do něj mají všichni uživatelé registrovaní v InspIS DATA.

InspIS HELPDESK je systém, pomocí něhož je poskytována uživatelská podpora uživatelům výše uvedených systémů a jejich modulů. 

InspIS FITPA je specifickým modulem systému InspIS pro přípravu, realizacivyhodnocování různých typů tělovýchovných či pohybových testů, zejména v oblasti sledováníhodnocení tělesné zdatnostifyzické kondice dětí, žáků a studentů. Tento modul umožňuje jak zajištění přípravy různě zaměřených tělovýchovných měření (zadání tříd, žáků, realizovaných testů apod.), tak realizaci jejich vyhodnocení včetně souvisejícího reportingu různě zaměřených informací a relevantních porovnání.
V současné době je InspIS FITPA připraven pro testování a měření tělesné zdatnosti realizovaná ze strany České školní inspekce, od začátku roku 2023 pak bude možné tento systém využívat také autonomně jednotlivými školami či učiteli tělesné výchovy pro realizaci individuálních tělovýchovných měření a testování s využitím definované sady motorických testů podle rozhodnutí dané školy a pro potřeby vzdělávání v ní, a to v různých ročnících a na různých věkových kohortách žáků.

Registrační formulář pro ředitele škol naleznete zde