Aktuality

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

20.02.2023
Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile ...

Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání

Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání

11.01.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která má za cíl představit nejdůležitější zjištění z velkých mezinárodních šetření žáků a jejich zákonných zástupců, učitelů a ředitelů škol. Tato šetření jsou navíc doplněna o vlastní zdroje dat České školní inspekce (ČŠI) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Studie je rozdělena do několika kapitol, kdy nejprve jsou identifikovány hlavní příčiny problémů české vzdělávací soustavy, na ně navazují kapitoly, které se zabývají možným řešením. První kapitola se tak zabývá socioekonomickým rozvojem ...

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2021/2022 – výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2021/2022 – výroční zpráva ČŠI

20.12.2022
V souladu s § 174 odst. 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2021/2022, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice. 

Tematická zpráva – Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

Tematická zpráva – Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

12.12.2022
V průběhu měsíců května a června roku 2022 realizovala Česká školní inspekce rozsáhlé zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem zjišťování výsledků bylo poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání žáků, stejně jako o vybraných faktorech kvality vzdělávání, které na výsledky žáků působí. Poslední obdobně koncipované zjišťování bylo ze strany České školní inspekce provedeno v  ...

Metodické doporučení – Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

Metodické doporučení – Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

16.11.2022
Česká školní inspekce připravila metodický dokument, jehož cílem je pomoci ředitelům škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy ...

Inspirace pro ČR – implementace klíčových kompetencí v systému Evropských škol

Inspirace pro ČR – implementace klíčových kompetencí v systému Evropských škol

26.10.2022
Ve středu 26. října 2022 uspořádala Česká školní inspekce mezinárodní on-line konferenci zaměřenou na zkušenosti Evropských škol s implementací klíčových kompetencí ve vzdělávání. Obsah konference nabídnul zajímavou inspiraci pro český vzdělávací systém, například v oblasti revizí rámcových vzdělávacích programů. Program konference zde. 

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory

Tematická zpráva – Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory

19.10.2022
Česká školní inspekce se ve svých dvou dřívějších tematických šetřeních z let 2020 a 2021 zabývala společnými znaky vzdělávání v úspěšných základních školách, respektive úspěšnými strategiemi základních škol vzdělávajících znevýhodněné žáky. Hlavní zjištění, která byla v těchto tematických šetřeních učiněna, specificky ukázala na význam některých faktorů úspěšnosti sledovaných škol.

Sekundární analýza: Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání

Sekundární analýza: Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání

20.09.2022
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která se věnuje vztahu nastavení organizace 2. stupně základní školy a vybraných faktorů kvality vzdělávání s cílem zjistit, zda existují významné rozdíly mezi základními školami charakteristickými širším nastavením organizace 2. stupně na jedné straně a základními školami charakteristickými užším nastavením organizace 2. stupně na straně druhé. Šíře nastavení organizace je chápána ve smyslu počtu a velikosti tříd. Zjištění rozdílů opodstatňuje úvahy o přínosech konsolidace organizačního nastavení ...

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

07.09.2022
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.Uvnitř vydání např.: Testování tělesné zdatnosti žáků ZŠ a SŠ.Interaktivní platforma Vzdělávání v datech.Metodický portál Kvalitní škola.Zjišťování výsledků žáků ve školním roce 2022/2023.Integrace a vzdělávání ukrajinských žáků.Přehled souhrnných výstupů ČŠI za školní rok 2021/2022.

Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků

Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků

31.08.2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně vydávají toto metodické doporučení s cílem připomenout základní smysl a účel úprav vzdělávacího obsahu a také smysl a cíle hodnocení ukrajinských žáků pobývajících na území České republiky v důsledku válečného konfliktu. Většina doporučení má samozřejmě smysl nejen pro ukrajinské žáky, ale pro všechny žáky, kteří jsou ve škole vzděláváni. Speciální úpravy směrem k ukrajinským žákům pak umožňuje platná legislativa (Lex Ukrajina).