Aktuality

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních a středních školách

Tematická zpráva - Distanční vzdělávání v základních a středních školách

15.03.2021
V březnu 2021 si Česká republika připomíná rok od nástupu pandemie nemoci covid-19, která kromě jiných oblastí velmi výrazně zasáhla také do oblasti vzdělávání. Česká školní inspekce od jara 2020 průběžně sleduje a hodnotí realizaci distančního vzdělávání z různých hledisek. Nyní Česká školní inspekce zpracovala souhrnná zjištění reflektující aktuální podobu distančního vzdělávání na základních a středních školách v kontextu ročních zkušeností škol s touto formou výuky.

ČŠI a NPI: on-line setkání k problematice DVPP

ČŠI a NPI: on-line setkání k problematice DVPP

12.02.2021
Ve středu 10. února 2021 uspořádala Česká školní inspekce spolu s Národním pedagogickým institutem ČR další z odborných panelů, které jsou pravidelně organizovány v rámci systémových projektů (OP VVV). Na společném jednání pod hlavičkou projektů Komplexní systém hodnocení (KSH) a Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) se setkalo více než osmdesát odborníků z řad ředitelů a zástupců ředitelů škol různých druhů a typů, zástupců zřizovatelů, pracovníků České školní inspekce, Národního pedagogického institutu, Ministerstva školství, mládeže a ...

Zjištění z TALIS-PISA link 2018

Zjištění z TALIS-PISA link 2018

02.02.2021
Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu se zjištěními ze specifického modulu mezinárodních šetření TALIS-PISA link. Díky zapojení stejných škol do obou šetření propojuje modul informace o výsledcích žáků v PISA 2018 se zjištěními TALIS 2018 o zkušenostech, názorech a postojích učitelů a ředitelů škol. TALIS umožňuje sledovat a vyhodnocovat podmínky, které učitelé a ředitelé škol pro svou práci mají, a využívat je pro zlepšování podpory jejich náročné práce. Zpráva k modulu TALIS-PISA link rozšiřuje dosavadní poznatky z mezinárodních šetření TALIS a PISA tím, že ...

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

29.01.2021
Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých ...

Sekundární analýza - Podmínky pro distanční výuku českých žáků v mezinárodním srovnání

Sekundární analýza - Podmínky pro distanční výuku českých žáků v mezinárodním srovnání

26.01.2021
Po nástupu pandemie nemoci covid-19 se problematikou vzdělávání na dálku kromě národních institucí zabývaly také mezinárodní instituce působící v oblasti vzdělávání, dominantně např. OECD. Navíc jsou k dispozici také zjištění z dřívějších aktivit OECD reflektující situaci před nástupem pandemie nemoci covid-19 a poskytující důležité vstupní informace o podmínkách pro realizaci distančního vzdělávání.

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce

26.01.2021
Česká školní inspekce zveřejňuje Koncepční záměry inspekční činnosti na období let 2021 až 2030. Koncepční záměry představují dokument strategického (koncepčního) charakteru, který vymezuje vizi, cíle a opatření České školní inspekce v oblastech souvisejících s výkonem agend inspekční činnosti, a to ve střednědobém časovém horizontu.

SAVE THE DATE - TALIS-PISA link - 2. 2. 2021

SAVE THE DATE - TALIS-PISA link - 2. 2. 2021

23.01.2021
V úterý 2. února 2021 od 13:00 představí Česká školní inspekce formou webináře na svých facebookových stránkách hlavní zjištění ze specifického modulu mezinárodních šetření TALIS-PISA link 2018.

PISA: Inspirace pro rozvoj gramotností - úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti

PISA: Inspirace pro rozvoj gramotností - úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti

11.01.2021
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci, která představuje uvolněné úlohy PISA ze čtenářské, matematické a přírodovědné oblasti jako zdroj didaktické inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětovém kontextu. Ke spolupráci na tvorbě publikace byli přizváni také vybraní učitelé, kteří se podílejí na vytváření a využívání přenositelných inovativních metod výuky a na podpoře spolupráce mezi učiteli. Ve svých příspěvcích sdílejí zajímavé zkušenosti s rozvojem čtenářské gramotnosti ve výuce matematiky, přírodovědných předmětů a odborných předmětů, a  ...

Doporučení MŠMT a ČŠI k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

Doporučení MŠMT a ČŠI k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

05.01.2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně připravili a vydali doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021.

INFO ČŠI - informační magazín

INFO ČŠI - informační magazín

14.12.2020
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační magazín České školní inspekce - INFO ČŠI.