Aktuality

Tematická zpráva – Společná výuka běžných tříd a tříd speciálních

Tematická zpráva – Společná výuka běžných tříd a tříd speciálních

05.02.2024
Společná výukažáků bez speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) a se SVP je většinou diskutována a hodnocena především z hlediska přínosů pro znevýhodněné žáky. Podle některých zahraničních výzkumů je však společné vzdělávání identifikováno jako jeden ze znaků zvyšujících úspěšnost vzdělávání obou skupin žáků. Ukazuje se, že inkluzivní vzdělávací prostředí, umožňující společné vzdělávání bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění, může poskytnout krátkodobé i dlouhodobé přínosy nejenom žákům se znevýhodněním, ale i žákům intaktním. Společné ...

PIRLS 2021: Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností

PIRLS 2021: Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností

05.02.2024
Česká školní inspekce se dlouhodobě snaží podporovatpráci učitelů nabídkou inspirace vycházející z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání PIRLS, TIMSS a PISA. Zároveň je snahou nabízet v širším kontextu i další inspirace pro rozvoj dovedností v kontextu vzdělávání v České republice. Mezinárodní šetření PIRLS aj. nabízí vedle důležitých informací o výsledcích českých žáků v mezinárodním srovnání také didaktickou inspiraci pro učitele. Česká školní inspekce opětovně poukazuje na potřebu vnímat čtenářskou gramotnost při výuce jako ...

Kvalita vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – výroční zpráva

Kvalita vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – výroční zpráva

13.12.2023
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2022/2023 poskytuje komplexní hodnocení stavu vzdělávacího systému, kvality a efektivity vzdělávání, prezentuje výsledky vzdělávání dětí, žáků a studentů v České republice. Ve zprávě jsou představena data a poznatky získané inspekčními šetřeními, součástí jsou analýzy o fungování škol a školských zařízení. Formulovány jsou závěry a doporučení směřující k dalšímu rozvoji a podpoře vzdělávání v jednotlivých oblastech. Poskytuje informace pro hodnocení současné situace a pro strategické ...

Národní zpráva PISA 2022

Národní zpráva PISA 2022

05.12.2023
Národní zpráva PISA 2022 obsahuje přehled nejdůležitějších zjištění o úrovni matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků v České republice v kontextu všech zapojených zemí a regionů  (37 zemí OECD a 44 partnerských zemí). Kompetenční pojetí testů PISA se soustředí především na schopnost praktického využití znalostí, které si žáci osvojili ve škole, v autentických situacích, s nimiž se mohou setkat v běžném životě.  Tímto se šetření PISA odlišuje od jiných velkých mezinárodních šetření, která ve ...

Tematická zpráva – Výuka dalšího cizího jazyka

Tematická zpráva – Výuka dalšího cizího jazyka

22.11.2023
Tematická zpráva Výuka dalšího cizího jazyka – Průběh výuky a výsledky žáků v základním vzdělávání přináší zjištění o dosažené úrovni vybraných znalostí a dovedností žáků v dalším cizím jazyce, podobě vyučovacích hodin, včetně postojů učitelů a žáků k výuce dalšího cizího jazyka. Výuka dalšího cizího jazyka jako povinného předmětu v základním vzdělávání je dlouhodobě předmětem diskusí na různých úrovních, kdy zaznívají argumenty pro i proti ní. Diskuse se však ne vždy opírá o dostatečně podrobné informace o rozsahu, průběhu a ...

Tematická zpráva – Výsledky vzdělávání žáků 9. ročníku základních škol

Tematická zpráva – Výsledky vzdělávání žáků 9. ročníku základních škol

09.11.2023
Česká školní inspekce realizovala na jaře školního roku 2022/2023 zjišťování dosažených výsledků vzdělávání žáků 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tato tematická zpráva představuje základní poznatky ze zjišťování výsledků žáků 9. ročníku v šesti vzdělávacích oblastech na úrovni 9. ročníku základních škol – dějepis, fyzika, chemie, přírodopis, výchova ke zdraví a zeměpis. Zjišťování výsledků bylo realizováno testovou formou v prostředí inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Vedle základní verze ...

Tematická zpráva – Výuka moderních dějin České republiky v základních a středních školách

Tematická zpráva – Výuka moderních dějin České republiky v základních a středních školách

05.10.2023
Česká školní inspekce si je vědoma důležitosti tématu výuky moderních dějin České republiky, resp. soudobých dějin a proto se mu věnuje v tematické zprávě Výuka moderních dějin České republiky v základních a středních školách. Záměrem této tematické zprávy je poskytnout detailní informace o podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání v oblasti moderních dějin v základních a středních školách. Podkladem je tematické šetření, které probíhalo ve školních letech 2021/2022 a 2022/2023 na vzorku základních a středních škol. Cílem tematického ...

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

18.09.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI. Uvnitř vydání naleznete např.: Aktivní škola jako inspirativní metodika pro zvýšení podpory pohybových aktivit na školáchSoučasná úroveň zdatnosti žáků a vliv školního prostředíFinanční gramotnostNěkteré zkušenosti s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem Mezinárodní šetření PIRLS 2021

Tematická zpráva – Finanční gramotnost žáků základních škol a výuka finanční gramotnosti na SŠ

Tematická zpráva – Finanční gramotnost žáků základních škol a výuka finanční gramotnosti na SŠ

15.08.2023
Česká školní inspekce se ve školním roce 2022/2023 věnovala výuce finanční gramotnosti žáků na základních a středních školách. Cílovou skupinou šetření byli žáci prvních ročníků středních škol (kvinta G8, tercie G6). Šetření proběhlo v listopadu 2022 a v rámci inspekční činnosti České školní inspekce se opíralo jednak o informace získané od ředitelů a učitelů výběrového souboru středních škol v rámci elektronického dotazování, jednak o odpovědi žáků 1. ročníku těchto škol na testové položky testu finanční gramotnosti, který byl dále doplněn o ...

Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

11.08.2023
Česká školní inspekce připravila metodický materiál, jehož cílem je podpořit a aktivizovat postup škol v podpoře pohybových aktivit žáků během celého školního roku. Významnou součástí tohoto dokumentu je inspirace včetně příkladů dobré praxe zaměřené na rozvoj a podporu pohybových aktivit ve školách.  Dokument zdůrazňuje důležitost vnímání podpory pohybových aktivit do života školy, zdůrazňuje význam podpory těchto aktivit vedením školy, pedagogickým sborem, ale i rodičovskou veřejností. Metodické doporučení je určeno jak zřizovatelům a vedení škol, tak členům ...