Aktuality

Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

11.08.2023
Česká školní inspekce připravila metodický materiál, jehož cílem je podpořit a aktivizovat postup škol v podpoře pohybových aktivit žáků během celého školního roku. Významnou součástí tohoto dokumentu je inspirace včetně příkladů dobré praxe zaměřené na rozvoj a podporu pohybových aktivit ve školách.  Dokument zdůrazňuje důležitost vnímání podpory pohybových aktivit do života školy, zdůrazňuje význam podpory těchto aktivit vedením školy, pedagogickým sborem, ale i rodičovskou veřejností. Metodické doporučení je určeno jak zřizovatelům a vedení škol, tak členům ...

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024

29.06.2023
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek schválil po projednání ve 26. poradě vedení MŠMT dne 27. 6. 2023 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024

29.06.2023
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek schválil po projednání ve 26. poradě vedení MŠMT dne 27. 6. 2023 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2023/2024 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

Co ukazují nové reporty v InspIS DATA?

Co ukazují nové reporty v InspIS DATA?

30.05.2023
Výsledkové reporty poskytují detailní a přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání ve škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé ČR. Report z testování žáků 5. a 9. tříd prezentuje výsledky školy jednak formou dosažené průměrné úspěšnosti žáků, jednak vyčíslením relativní velikosti skupin žáků, kteří dosáhli v jednotlivých předmětech různé úrovně výsledků; v obou případech porovnává výsledek školy se všemi školami ČR a výsledek porovnání ...

Tematická zpráva – Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

Tematická zpráva – Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

18.05.2023
Česká školní inspekce od začátku školního roku 2022/2023 sleduje podrobněji v navštívených školách vzdělávání a integraci dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, tj. vzdělávání a integraci dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Komplexní inspekční činnost prováděná na obvyklém vzorku škol byla v únoru a březnu 2023 rozšířena o tematickou inspekční činnost zaměřenou na situaci v základních školách, které mají třídy s převahou ukrajinských žáků nebo třídy složené jen z ukrajinských žáků. Tato tematická ...

Mezinárodní šetření PIRLS 2021 – Národní zpráva

Mezinárodní šetření PIRLS 2021 – Národní zpráva

16.05.2023
Česká školní inspekce představuje aktuální zjištění z mezinárodního šetření PIRLS 2021 zaměřujícího se na zjišťování úrovně čtenářských dovedností českých žáků 4. ročníku základní školy ve srovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi. Do cyklu PIRLS 2021 se zapojilo 57 zemí z celého světa spolu s dalšími 8 ekonomickými regiony. Celkem byla sebrána data od více než 400 000 žáků, 380 000 rodičů, 20 000 učitelů a 13 000 škol. Kromě sledování úrovně čtenářských dovedností žáků PIRLS pravidelně sbírá řadu kontextových ...

Tematická zpráva – Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách

Tematická zpráva – Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách

18.04.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách – Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit. Novým prvkem aktuálního šetření je měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol prostřednictvím vybraných motorických testů. Takové hodnocení má v České republice dlouhou tradici sahající až do 20. let minulého století, realizace a vyhodnocení rozsáhlejších celorepublikových šetření v 80. a 90. letech 20.  ...

Kvalifikace, příprava a kompetence učitelů

Kvalifikace, příprava a kompetence učitelů

12.04.2023
Česká školní inspekce a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy realizovala společné výzkumné šetření s cílem na robustním a reprezentativním vzorku zmapovat, jak učitelé a absolventi učitelství hodnotí svoji připravenost na profesi, včetně svých kompetencí, na počátku a v průběhu své kariéry a jaký je vztah aprobovanosti vyučovaných předmětů a hodnocení jejich současných učitelských kompetencí. Podstatné pro šetření bylo, že proběhlo na stejných školách, které byly již v roce 2018 zahrnuty do mezinárodního šetření v rámci projektu OECD ...

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

30.03.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI. Uvnitř vydání např.: Hodnocení rizikového chování žáků.Informace o výsledcích vzdělávání v 5. a 9. třídách. Zajímavosti českého vzdělávání.Vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory. 

Tematická zpráva – Hodnocení rizikového chování žáků základních a středních škol

Tematická zpráva – Hodnocení rizikového chování žáků základních a středních škol

14.03.2023
Česká školní inspekce se systematicky a dlouhodobě věnuje tématům souvisejícím s problematikou rizikového chování žáků v jednotlivých vzdělávacích stupních. Předkládaná tematická zpráva metodologicky i obsahově navazuje na tematické šetření České školní inspekce z roku 2015/2016.