Publikace a ostatní výstupy

Co ukazují nové reporty v InspIS DATA?

Co ukazují nové reporty v InspIS DATA?

30.05.2023
Výsledkové reporty poskytují detailní a přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání ve škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé ČR. Report z testování žáků 5. a 9. tříd prezentuje výsledky školy jednak formou dosažené průměrné úspěšnosti žáků, jednak vyčíslením relativní velikosti skupin žáků, kteří dosáhli v jednotlivých předmětech různé úrovně výsledků; v obou případech porovnává výsledek školy se všemi školami ČR a výsledek porovnání ...

Mezinárodní šetření PIRLS 2021 – Národní zpráva

Mezinárodní šetření PIRLS 2021 – Národní zpráva

16.05.2023
Česká školní inspekce představuje aktuální zjištění z mezinárodního šetření PIRLS 2021 zaměřujícího se na zjišťování úrovně čtenářských dovedností českých žáků 4. ročníku základní školy ve srovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi. Do cyklu PIRLS 2021 se zapojilo 57 zemí z celého světa spolu s dalšími 8 ekonomickými regiony. Celkem byla sebrána data od více než 400 000 žáků, 380 000 rodičů, 20 000 učitelů a 13 000 škol. Kromě sledování úrovně čtenářských dovedností žáků PIRLS pravidelně sbírá řadu kontextových ...

Kvalifikace, příprava a kompetence učitelů

Kvalifikace, příprava a kompetence učitelů

12.04.2023
Česká školní inspekce a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy realizovala společné výzkumné šetření s cílem na robustním a reprezentativním vzorku zmapovat, jak učitelé a absolventi učitelství hodnotí svoji připravenost na profesi, včetně svých kompetencí, na počátku a v průběhu své kariéry a jaký je vztah aprobovanosti vyučovaných předmětů a hodnocení jejich současných učitelských kompetencí. Podstatné pro šetření bylo, že proběhlo na stejných školách, které byly již v roce 2018 zahrnuty do mezinárodního šetření v rámci projektu OECD ...

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

30.03.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI. Uvnitř vydání např.: Hodnocení rizikového chování žáků.Informace o výsledcích vzdělávání v 5. a 9. třídách. Zajímavosti českého vzdělávání.Vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory. 

Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání

Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání

11.01.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která má za cíl představit nejdůležitější zjištění z velkých mezinárodních šetření žáků a jejich zákonných zástupců, učitelů a ředitelů škol. Tato šetření jsou navíc doplněna o vlastní zdroje dat České školní inspekce (ČŠI) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Studie je rozdělena do několika kapitol, kdy nejprve jsou identifikovány hlavní příčiny problémů české vzdělávací soustavy, na ně navazují kapitoly, které se zabývají možným řešením. První kapitola se tak zabývá socioekonomickým rozvojem ...

Metodické doporučení – Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

Metodické doporučení – Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

16.11.2022
Česká školní inspekce připravila metodický dokument, jehož cílem je pomoci ředitelům škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy ...

Sekundární analýza: Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání

Sekundární analýza: Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání

20.09.2022
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která se věnuje vztahu nastavení organizace 2. stupně základní školy a vybraných faktorů kvality vzdělávání s cílem zjistit, zda existují významné rozdíly mezi základními školami charakteristickými širším nastavením organizace 2. stupně na jedné straně a základními školami charakteristickými užším nastavením organizace 2. stupně na straně druhé. Šíře nastavení organizace je chápána ve smyslu počtu a velikosti tříd. Zjištění rozdílů opodstatňuje úvahy o přínosech konsolidace organizačního nastavení ...

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

07.09.2022
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.Uvnitř vydání např.: Testování tělesné zdatnosti žáků ZŠ a SŠ.Interaktivní platforma Vzdělávání v datech.Metodický portál Kvalitní škola.Zjišťování výsledků žáků ve školním roce 2022/2023.Integrace a vzdělávání ukrajinských žáků.Přehled souhrnných výstupů ČŠI za školní rok 2021/2022.

Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků

Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků

31.08.2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně vydávají toto metodické doporučení s cílem připomenout základní smysl a účel úprav vzdělávacího obsahu a také smysl a cíle hodnocení ukrajinských žáků pobývajících na území České republiky v důsledku válečného konfliktu. Většina doporučení má samozřejmě smysl nejen pro ukrajinské žáky, ale pro všechny žáky, kteří jsou ve škole vzděláváni. Speciální úpravy směrem k ukrajinským žákům pak umožňuje platná legislativa (Lex Ukrajina).

Sekundární analýza TALIS-PISA: Inspirace pro efektivnější management škol při snižování nerovností

Sekundární analýza TALIS-PISA: Inspirace pro efektivnější management škol při snižování nerovností

19.07.2022
Česká školní inspekce je vedle svých národních hodnoticích aktivit v českém prostředí také garantem a realizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků (PISA, PIRLS, TIMSS apod.) a také mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS.