Publikace a ostatní výstupy

Metodické doporučení - Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků

Metodické doporučení - Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků

31.03.2021
Na základě dlouhodobých zjištění z inspekční činnosti zaměřené na různé aspekty podpory a rozvoje pohybových dovedností a tělesné zdatnosti žáků a v návaznosti na skutečnost, že dlouhé období distančního vzdělávání ještě více omezilo rozsah pohybových aktivit mnoha dětí, zpracovala Česká školní inspekce ve spolupráci s odborníky z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a České společnosti učitelů tělesné výchovy metodické doporučení, které představuje několik konkrétních možností rozvoje ...

Zjištění z TALIS-PISA link 2018

Zjištění z TALIS-PISA link 2018

02.02.2021
Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu se zjištěními ze specifického modulu mezinárodních šetření TALIS-PISA link. Díky zapojení stejných škol do obou šetření propojuje modul informace o výsledcích žáků v PISA 2018 se zjištěními TALIS 2018 o zkušenostech, názorech a postojích učitelů a ředitelů škol. TALIS umožňuje sledovat a vyhodnocovat podmínky, které učitelé a ředitelé škol pro svou práci mají, a využívat je pro zlepšování podpory jejich náročné práce. Zpráva k modulu TALIS-PISA link rozšiřuje dosavadní poznatky z mezinárodních šetření TALIS a PISA tím, že ...

Sekundární analýza - Podmínky pro distanční výuku českých žáků v mezinárodním srovnání

Sekundární analýza - Podmínky pro distanční výuku českých žáků v mezinárodním srovnání

26.01.2021
Po nástupu pandemie nemoci covid-19 se problematikou vzdělávání na dálku kromě národních institucí zabývaly také mezinárodní instituce působící v oblasti vzdělávání, dominantně např. OECD. Navíc jsou k dispozici také zjištění z dřívějších aktivit OECD reflektující situaci před nástupem pandemie nemoci covid-19 a poskytující důležité vstupní informace o podmínkách pro realizaci distančního vzdělávání.

PISA: Inspirace pro rozvoj gramotností - úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti

PISA: Inspirace pro rozvoj gramotností - úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti

11.01.2021
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci, která představuje uvolněné úlohy PISA ze čtenářské, matematické a přírodovědné oblasti jako zdroj didaktické inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětovém kontextu. Ke spolupráci na tvorbě publikace byli přizváni také vybraní učitelé, kteří se podílejí na vytváření a využívání přenositelných inovativních metod výuky a na podpoře spolupráce mezi učiteli. Ve svých příspěvcích sdílejí zajímavé zkušenosti s rozvojem čtenářské gramotnosti ve výuce matematiky, přírodovědných předmětů a odborných předmětů, a  ...

INFO ČŠI - informační magazín

INFO ČŠI - informační magazín

14.12.2020
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační magazín České školní inspekce - INFO ČŠI. 

Mezinárodní šetření TIMSS 2019 - Národní zpráva

Mezinárodní šetření TIMSS 2019 - Národní zpráva

08.12.2020
Prostřednictvím národní zprávy zveřejňuje Česká školní inspekce výsledky mezinárodního šetření TIMSS 2019 zaměřeného na zjišťování znalostí žáků 4. ročníků ZŠ v matematice a přírodovědě. Představeny jsou silné a slabé stránky českých žáků, vývoj výsledků od roku 1995, pozornost je věnována i faktorům, které na úrovni školy a rodiny ovlivňují výsledky, a prezentovány jsou také postoje a názory učitelů a žáků.

Kvalita vzdělávání v jednotlivých krajích ČR

Kvalita vzdělávání v jednotlivých krajích ČR

15.09.2020
V rámci hodnocení kvality a efektivity vzdělávání poskytuje Česká školní inspekce školám a školským zařízením všech zřizovatelů informace o podmínkách, průběhu i výsledcích vzdělávání. Na úrovni vzdělávacího systému, ale i pro řízení vzdělávání ze strany krajů nebo intervence ze strany obcí s rozšířenou působností či přímo zřizovatelů, nabízí Česká školní inspekce souhrnné výstupy v podobě různě zaměřených tematických zpráv nebo zpráv výročních. I když má většina kvalitativních zjištění plošný, a tedy systémový charakter, pohled z úrovně jednotlivých krajů nebo i ...

INFO ČŠI - informační magazín

INFO ČŠI - informační magazín

24.08.2020
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační magazín České školní inspekce – INFO ČŠI.Uvnitř vydání např.: Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem. Specifické úkoly České školní inspekce ve školním roce 2020/2021. Zkušenosti a postoje ředitelů škol a učitelů - TALIS 2018. Elektronické testy v aplikaci ČŠI - domácí příprava žáků. Vzdělávací programy ČŠI pro ředitele a učitele.

Rozšířené vydání národní zprávy TALIS 2018

Rozšířené vydání národní zprávy TALIS 2018

23.03.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje druhé, rozšířené vydání národní zprávy z mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018. V publikaci jsou nově poskytnuta komentovaná data přibližující pohled ředitelů škol na vykonávané činnosti a na spokojenost s prací. Dále je pozornost věnována hodnocení práce učitelů a podpoře jejich vzájemné spolupráce. Nově je zařazena i diskuse zjištění TALIS 2018 v širším rámci národních zjištění České školní inspekce a doporučení formulovaných ze strany OECD. Součástí rozšířeného vydání zůstávají také komentovaná data ve vztahu k  ...

Mezinárodní zpráva TALIS 2018 - český překlad

Mezinárodní zpráva TALIS 2018 - český překlad

21.01.2020
Česká školní inspekce zveřejňuje mezinárodní zprávu z šetření o vyučování a učení TALIS 2018, v originálním znění i v českém překladu. Zpráva shrnuje zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol, komentuje výsledky žáků z 31 států OECD a dalších 17 zemí a ekonomických regionů, prezentuje zjištění doplněná o popis inspirativních přístupů ve vybraných zemích a nabízí také doporučení OECD pro tvůrce vzdělávací politiky.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...