Publikace a ostatní výstupy

Synergií k lepšímu vzdělávání: mezinárodní pohled na hodnocení vzdělávání

Synergií k lepšímu vzdělávání: mezinárodní pohled na hodnocení vzdělávání

17.07.2019
Česká školní inspekce v rámci IPn projektu Kompetence III vydává český překlad shrnutí zprávy OECD o hodnocení vzdělávání. Překlad byl zpracován v rámci klíčové aktivity „Posouzení systému evaluace a monitoringu“ a srovnává zkušenosti 28 zemí OECD, analyzuje přednosti i slabé stránky různých systémů  hodnocení a nabízí rady, jak využít hodnocení ke zlepšování kvality, rovnosti a efektivity vzdělávání. Projekt Kompetence III je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mezinárodní šetření TALIS 2018 - Národní zpráva

Mezinárodní šetření TALIS 2018 - Národní zpráva

10.07.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018 poskytující komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám výuky i k pojetí učitelské profese jako takové.

Sekundární analýza PIRLS 2016

Sekundární analýza PIRLS 2016

12.06.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníků základních škol. Analýza sleduje několik dílčích oblastí – předškolní vzdělávání a jeho vliv na čtenářskou gramotnost, kvalitu učitele, faktor motivace a spokojenosti, metody výuky čtenářské gramotnosti, využívání ICT pro výuku a faktor sebejistoty. Analýza poukazuje na důležitá zjištění ve všech oblastech.

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

06.05.2019
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce. Uvnitř vydání naleznete např.: Česká školní inspekce udělila medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání Úroveň gramotností žáků ZŠ a SŠ InspIS ŠVP usnadní školám práci Didaktické využití úloh TIMSS, PIRLS a PISA - vzdělávání učitelů přímo ve školách TIMSS 2019 - ověření znalostí žáků v matematice a přírodních vědách

Zpráva o vybraných zahraničních přístupech k monitorování spravedlivosti vzdělávacího systému

Zpráva o vybraných zahraničních přístupech k monitorování spravedlivosti vzdělávacího systému

21.02.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu popisující na příkladech vybraných zemí a vzdělávacích systémů možné přístupy ke sledování spravedlivosti ve vzdělávání, zejména z hlediska podmínek, ve kterých školy pracují. Zpráva bude využita primárně jako podklad pro další činnosti České školní inspekce směřující k vytvoření národních indikátorů a postupů pro monitoring spravedlivosti vzdělávání v České republice.  

PIRLS 2016 - publikace s uvolněnými úlohami ze čtenářské gramotnosti

PIRLS 2016 - publikace s uvolněnými úlohami ze čtenářské gramotnosti

14.01.2019
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PIRLS 2016. Testové úlohy uvolněné ze šetření PIRLS jsou v publikaci představeny v širším kontextu podmínek výuky a možností rozvoje čtenářské gramotnosti žáků v České republice. Publikace je určena především učitelům základních škol, kteří rozvíjejí čtenářské dovednosti žáků jak v hodinách českého jazyka, tak při výuce dalších vzdělávacích oborů, a odborníkům, kteří se zabývají čtenářskou gramotností.

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

17.12.2018
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce. 

Informační bulletin České školní inspekce

Informační bulletin České školní inspekce

11.09.2018
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

07.08.2018
Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání. Smyslem tohoto dokumentu je vytvořit strukturovaný přehled o datových zdrojích, které bude možné při zpracování dalších výstupů v rámci realizace projektu Komplexní systém hodnocení využít. Dokument přináší jak přehled relevantních datových zdrojů, tak vysvětlení významu těchto datových zdrojů z hlediska posuzování výsledků a průběhu vzdělávání v  ...

Analýza zahraničních systémů sběru dat

Analýza zahraničních systémů sběru dat

07.08.2018
Analýza vytvořená v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení popisuje národní systémy, nastavení i specifika při získávání a následném vyhodnocování empirických dat z oblasti školství a vzdělávacích soustav. Snahou je nalézt takové prvky ze zahraničních systémů, které by byly více či méně aplikovatelné v prostředí českého vzdělávacího systému a jeho evaluace. Důraz je přitom kladen na prvky jako longitudinální studie, reprezentativní testování žáků či jiná zjišťování v oblasti vzdělávání a propojování národních dat z testování ...

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...